วิทยากร

ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร
ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ
ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
  - จรรยาบรรณ 1 คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Client First)
  - จรรยาบรรณ 2 การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม (Integrity)
  - จรรยาบรรณ 3 ความเป็นกลาง (Objectivity)
  - จรรยาบรรณ 4 ความเป็นธรรม (Fairness)
  - จรรยาบรรณ 5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
  - จรรยาบรรณ 6 ความรู้ความสามารถ (Competence)
  - จรรยาบรรณ 7 การรักษาความลับ (Confidentiality)
  - จรรยาบรรณ 8 ความใส่ใจระมัดระวัง (Diligence)
กรณีศึกษาและการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
   
 กำหนดการอบรม
รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน (ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 7 สิงหาคม 2560)
รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน (ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 4 กันยายน 2560)
       

สถานที่อบรม

รอบที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
รอบที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

ค่าธรรมเนียมอบรม
สมาชิกสมาคม ราคา 1,070 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บุคคลทั่วไป ราคา 1,284 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
   
วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” เลขที่บัญชี 017-2-27111-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งใบนำฝาก ที่ระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมอบรม มาทางอีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  หรือโทรสารหมายเลข 02-247-7479 
กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมฯ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และลงนามรับรองสำเนาด้วย
ทั้งนี้ การสมัครอบรมจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครอบรมผ่านระบบรับสมัครอบรมอย่างถูกต้องและชำระค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณหทัยชนก ปริยกานต์ โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9393
    
หมายเหตุ
หลักสูตรนี้สามารถใช้นับเป็นชั่วโมงการอบรมด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมในรอบที่มีจำนวนผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 40 ท่าน/รอบ